Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” dla strony internetowej, udostępnionej pod adresem zbigniewstonoga.com, której właścicielem jest Zbigniew Stonoga,
ul. Modlińska 312, 03-152 Warszawa
.

§1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych Zbigniew Stonoga, ul. Modlińska 312,
03-152 Warszawa (dalej zwany: „Administrator”).                                

1.2 Dane kontaktowe Administratora:

Adres do korespondencji: ul. Modlińska 312, 03-152 Warszawa

Adres e-mail: sekretariat@zbigniewstonoga.com.pl

Telefon:
Telefon Interwencyjny: +48 576-950-650
Pomoc biznesowa: +48 577-777-693

1.3 Na podstawie art. 37 RODO Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

§2 DEFINICJE

Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe – to informacje o osobach fizycznych, dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio; danymi osobowymi są w szczególności numer identyfikacyjny, czynniki określające cechy fizyczne , fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Polityka prywatności i plików cookies – niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://zbigniewstonoga.com.pl

Użytkownik serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu

Pliki cookies – po polsku „ciasteczka”, to niewielkie informacje w formie ciągu tekstowego umieszczane lub odczytywane przez serwis internetowy w wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1 Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem https://zbigniewstonoga.com.pl

3.2. Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez Administratora, z której korzysta Użytkownik.

3.3 Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”.

3.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

3.5 Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu oferowane są do osób, które ukończyły 16 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

§4 CEL, PODSTAWA ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWCYH

4.1 FORMULARZ KONTAKTOWY

4.1.1 Przetwarzaniu podlegają dane osób, które kontaktują się przez formularz kontaktowy.

4.1.2 Dane, które podlegają przetwarzaniu, to imię oraz adres e-mail.

4.1.3 Dane są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika kontaktującego się oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie. cel przetwarzania danych?

4.1.4 Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes – art. 6 ust.1 lit f RODO.

4.1.5 Dane będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń.

4.1.6 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do weryfikacji Użytkownika.

§5 POWIERZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWCYH

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić dane osobowe następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, tj. firmom świadczącym usługi lub dostarczającym rozwiązania informatyczne, upoważnionym pracownikom lub współpracownikom, którzy korzystają z danych w celu realizacji zadań dla których działa serwis oraz organom publicznym, otrzymującym dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora.

§6 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

6.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują związane z tym uprawnienia:

6.1.1 prawo dostępu do treści swoich danych,

6.1.2 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,

6.1.3 prawo do usunięcia danych,

6.1.4 prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,

6.1.5 prawo ograniczenia przetwarzania danych,

6.1.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację,

6.1.7 prawo do przenoszenia danych,

6.1.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2 W przypadku woli skorzystania z wymienionych w punkcie 6.1 Polityki prywatności uprawnień, prosimy o kontakt na dane kontaktowe Administratora.

§7 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe Użytkownika co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§8 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

8.1 CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

8.1.1 Administrator nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

8.1.2 Pliki cookies są wykorzystywane na wiele sposobów.

8.1.3 Pliki cookies są wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.

8.2 RODZAJE PLIKÓW COOKIES

8.2.1 Wykorzystujemy poniższe typy plików cookies:

  • cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku
  • cookies trwałe, które przechowywane są w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia
  • cookies podmiotów trzecich, są to informacje zamieszczane przez skrypty innych serwisów internetowych.

8.2.2 W ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  • „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
  • „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
  • „reklamowe”, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8.3 GOOGLE ANALYTICS

8.3.1 Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych. Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

8.3.2 Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Administrator ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

8.3.3 Z polityką prywatności Google, Użytkownik Serwisu może zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

8.3.4 Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np. zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

8.3.5 Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu podlegają transferowi poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

8.4 PIKSEL FACEBOOK

8.4.1 Serwis korzysta z Piksel Facebook, usługi umożliwiającej prowadzenie skutecznych kampanii marketingowych oraz promocji produktów. Jej dostawca jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia .

8.4.2 Piksel Facebooka to krótki kod umieszczany w serwisie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie, co rozumiemy jako nasz prawnie uzasadniony interes. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.4.3 Informacje zbierane w ramach Piksel Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania zostały podjęte w ramach naszego serwisu.

8.4.4 Z polityką prywatności portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

8.4.5 Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np. zmienić ustawienia klikając w link: https://www.facebook.com/ads/preferences

8.4.6 Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu mogą podlegać transferowi poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

8.5 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

8.5.1 Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.


8.5.2 Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć
w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

8.5.3 Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności witryn internetowej prowadzonej pod adresem: https://zbigniewstonoga.com.pl

§9 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

9.1 Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie
z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje
o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

9.2 W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, zostanie opublikowana jej zaktualizowana wersja w niniejszej lokalizacji.

10.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy ochrony danych osobowych.

10.3 Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 14.10.2022 r.